beijingzhonglishangdao

Shunyi, Beijing Shi, China