Prashant Malavade PMP® profile | Linquip

Prashant Malavade PMP®

Karnataka, India

Sr Engineer at Baker Hughes